ftp地址更换,所有连接已经更改。

ftp地址更换,置顶贴中所有连接已经更改。
详见置顶ftp

[ 本帖最后由 chaosch 于 2007-10-23 14:22 编辑 ]

Oh My DOG!

还是不能下啊,老大!

可以上了,但是找不到猫猫的1.3版任务包的?

猫版的1.1版带任务,可以先装1.1,然后再打上1.3补丁.

ftp上的猫版可以下撒

ftp里面文字所写的地址和快捷方式实际指向的地址不同,请问哪个是新的!

两个地址都可以.:lol :lol :lol

Thu Oct 25 15:47:14 2007 正在连接 222.240.248.196 [IP=222.240.248.196:33301]
Thu Oct 25 15:47:17 2007 Socket已连接 ,等待欢迎信息
Thu Oct 25 15:47:17 2007 220 Gene6 FTP Server v3.4.0 (Build 16) ready…
Thu Oct 25 15:47:17 2007 USER vip
Thu Oct 25 15:47:17 2007 331 Password required for vip.
Thu Oct 25 15:47:17 2007 PASS ********
Thu Oct 25 15:47:17 2007 230 User vip logged in.
Thu Oct 25 15:47:17 2007 成功登录
Thu Oct 25 15:47:17 2007 REST 100
Thu Oct 25 15:47:17 2007 350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE.
Thu Oct 25 15:47:17 2007 该站点支持断点续传.
Thu Oct 25 15:47:17 2007 REST 0
Thu Oct 25 15:47:17 2007 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
Thu Oct 25 15:47:17 2007 TYPE A
Thu Oct 25 15:47:17 2007 200 Type set to A.
Thu Oct 25 15:47:17 2007 PASV
Thu Oct 25 15:47:17 2007 227 Entering Passive Mode (222,240,248,196,19,157)
Thu Oct 25 15:47:17 2007 LIST /TA Arm Counterstrike 1.3 cn.rar
Thu Oct 25 15:47:32 2007 超时.
Thu Oct 25 15:47:32 2007 有错误发生!
Thu Oct 25 15:47:32 2007 有错误发生!

这个不行啊,老大

Thu Oct 25 15:48:06 2007 正在连接 222.240.248.197 [IP=222.240.248.197:33300]
Thu Oct 25 15:48:06 2007 Socket已连接 ,等待欢迎信息
Thu Oct 25 15:48:06 2007 220 Gene6 FTP Server v3.4.0 (Build 16) ready…
Thu Oct 25 15:48:06 2007 USER vip
Thu Oct 25 15:48:06 2007 331 Password required for vip.
Thu Oct 25 15:48:06 2007 PASS ********
Thu Oct 25 15:48:06 2007 230 User vip logged in.
Thu Oct 25 15:48:06 2007 成功登录
Thu Oct 25 15:48:06 2007 REST 100
Thu Oct 25 15:48:06 2007 350 Restarting at 100. Send STORE or RETRIEVE.
Thu Oct 25 15:48:06 2007 该站点支持断点续传.
Thu Oct 25 15:48:06 2007 REST 0
Thu Oct 25 15:48:06 2007 350 Restarting at 0. Send STORE or RETRIEVE.
Thu Oct 25 15:48:06 2007 TYPE A
Thu Oct 25 15:48:06 2007 200 Type set to A.
Thu Oct 25 15:48:06 2007 PASV
Thu Oct 25 15:48:06 2007 227 Entering Passive Mode (222,240,248,197,19,158)
Thu Oct 25 15:48:06 2007 LIST /TA Arm Counterstrike 1.3 cn.rar
Thu Oct 25 15:48:21 2007 超时.
Thu Oct 25 15:48:21 2007 有错误发生!
Thu Oct 25 15:48:21 2007 有错误发生!

这个也不行,试了几个文件都不行!

感觉不到什么不同