和HF两局KP 内含KP地图包...

kpmaps.rar (9.89 MB)
KP打RAI太EASY…
谁能帮忙找点好AI…
demos.rar (206 KB)